ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ :: ԽԱՂԵՐԻ ՑՆԱԿ
Sayat-Nova :: Սայաթ-Նովա
ձախ նուռ Կենսագրություն ԽաղերՆյութեր Թարգմանիչ Մեր ընկերները Կապ աջ նուռ
 

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ ԽԱՂԵՐԸ

Հայերեն խաղեր
1. Շատ սիրուն իս, շախաթայի ասողին խար չիս անի
2. Դարդ մի՛ անի, ջան ու ջիգար, միտքըդ դիվաց չըտեսնէ
3. Անգա՛ճ արա բարիթավուր (5 մասից)
4. Դիբա ու ենգիդունիա, զարբաբ ու զար իս, գովե՛լի
5. Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս, դուն օսկէ ղափազի նըման
6. Յիս քու ղիմէթըն չիմ գիդի
7. Ուստի՞ գուքաս, ղա՛րիբ բըլբուլ
8. Խօսքիրըդ մալում իմ արի` անարատ, մաքուր իս, ա՛խպէր
9. Էսօր իմ եարին տեսայ` բաղչի մէջըն ման գալով
10. Գ’ուզիմ ումբրըս հենց անցկացնիմ` օրըս մունաթ չըքաշէ
11. Դուն էն հուրին իս, վուր գէմի կու զաւթէ
12. Էշխըն վառ կըրակ է` էրվելով գուքայ
13. Ձէնըդ քաղցըր ունիս` լա՛մզով կու խօսիս
14. Շատ մարդ կ'օսէ` յիս եարիմէն հասրաթ իմ
15. Առանց քիզ ի՞նչ կ'օնիմ սօյբաթն ու սազըն
16. Աշխարհումըս ա՛խ չիմ քաշի, քանի վուր ջա՛ն իս ինձ ամա
17. Ինձ սիրեցիր, էշխըն նընգար, խաղի դավթար իմ քիզ ամա
18. Ի՞նչ կ’օնիմ հէքիմըն, ի՞նչ կ’օնիմ ջարէն
19. Դաստամազըդ` սիմ ու շարբաբ, նամ շաղ էկած ռեհան է
20. Մէջլումի պէս կորաւ եարըս
21. Էշխէմէն էնպէս վառվիլ իմ
22. Բըլբուլի հիդ լաց իս էլի
23. Վունցոր վուր ղարիբ բըլբուլըն մէ տարով բաղին կարօտ է
24. Մէ խօսք ունիմ իլթիմազով, ա՛նգաճ արա, ո՛վ աչքի լուս
25. Անգին ակըն վըրէդ շարած, անբան օսկու ռախտ իս, գօ՛զալ
26. Թամամ աշխարհ պըտուտ էկայ, չըթուղի Հաբաշ, նազա՛նի
27. Եա՛ր, քիզ իսկի զավալ չըլի` քու դուշմընին` շա՛ռ բացարած
28. Էշխէմէդ անդանակ էլայ, եկ մօ՛րթէ` ջալլաթըն դուն իս
29. Ինձ ու իմ սիրեկան եարին մէ տարի բերած գիդենաք
30. Էնդուր աչքըս չէ ցամաքում` սըրտիս մէջըն արին մընաց
31. Պատկիրքըդ` ղալամով քաշած, թահրըդ ռանգէռանգ իս անում
32. Չիս ասում, թէ լաց իս էլի
33. Թէգուզ քու քաշըն մարգրիտ տան
34. Քանի վուր ջան իմ
35. Խըմե՛ցուր ձեռիդ թասէմէն
36. Ա՛րի ինձ ա՛նգաճ կալ, ա՛յ դիվանա սիրտ
37. Դուն է՛ն գըլխէն իմաստուն իս, խիլքդ յիմարին բաբ մի՛ անի
38. Աջաբ քա՛նի ժամանակ է, թաք գիդենամ տարիդ, է՛րնէկ
39. Մօդըդ նըստողըն կու հարբի` դուն բանգ ու բօզա իս, ա՛զիզ
40. Աջաբ քու սիրտըն ո՞վ շինից` խոնարհից` հիզնից բէդամաղ
41. Աշխարհըս մէ փանջարա է. թաղիրումէն բէզարիլ իմ
42. Ամէն սազի մէջըն գոված` դուն թամամ տասն իս, քամա՛նչա
43. Ա՛րի համով ղուլուղ արա, խա՛լխի նօքար Սա՛յաթ-Նովա
44. Բէդասլին վուր խօսեցընիս, լալ անիլըն ինչի՞ն է շահ
45. Հիմքըդ վերըստին նուրեցին, չաղ արին, Մողնու սուրբ Գե՛ւուրք
46. Էշխէմէդ հիւանդացիլ իմ, դի՛ղի համա իմ լալի
47. Յիս կանչում իմ լալանին
Հավելված - 1
48. Փահրադըն միռած, Շիրինն ասաց` ղարեն էրված իմ
49. Աչք ու ունքըդ վիր իս թուղի, հուքմըդ մէ ռուս ցարի բաբաթ
50. Կիսամուրազ մի՛ սըպանի
51. Հընդու քաղաքէմէն հանած ջավահի՛ր, լա՛լ արմանալու
52. Խաբար գընաց բըլբուլի մօդ. Վարդըն քու գալուն մընում է
53. Մըտայ էշխի քուրէն` խալիս դառնալու
54. Այիբ Ա՛ստուաձ սիրիս, Բէն բա՛րի կացի
55. Այիբբենըն կարդացիլ իմ դասէդաս
Հավելված - 2
56. Թագաւուր իս, դի՛վանս արա, եա՛ր, քու արիվըն կու սիրիս
57. Սուսան-սընբուլ դաստամազըդ էրեսիդ խափանգ իս արի
58. Աստուձ խիալ արից սըվթա
59. Աշխարհէմէն բէզարիլ իմ, էլ բերնումըս համ չըկայ, չէ՛
60. Իղրար ու ամագ չունեցող եարի ձեռնէ՛մէն դադ կ’օնիմ
61. Ամէն մէ մըտիկ տալով տարար խիլքըս, քամալըս
62. Գէլն ու չօբանըն մէկ մեկու ռաստ եկան
63. Մախուխն ու ոխչըրի միսըն կըռվեցան
64. Տղէն ու աղջիկըն մէկմէկու դէմ ելան
65. Եարի ձեռնէմէն դադ կ’օնիմ, փըշին գերի բըլբուլ իմ յիս
66. Եա՛ր, քու կարօտըն քաշում իմ անմահական ջըրի նըման
67. Յիս մէ ղարիբ բըլբուլի պէս
68. Բըլբուլի պէս ձայն է տալի, ի՛նչ քաղցըր ավազ է անում
Թուրքերեն խաղեր
1. Ասացին, թե Շախաթա՛յի, դու տեղյակ ե՛ս աշխարհից
2. Նազան յարը զար է հինել իր թիկնոցի նախշի մեջ
3. Լեզուն սուտլիկ, սիրտը` խաբկան, գարուն է` յարս չեկավ
4. Մազեր ունես ռեհանի փունջ, նման սիրուն սուսանին
5. Ծաղկել է քո սիրո այգին, նուռ, սերկևիլն ա՛յստեղ է
6. Սատար կանգնիր սուրբ Կարապետ, որ օրհներգեմ ես գովքը քո
7. Էս կյանքը մի վատ երազ է, գլխիս գալիքը չգիտեմ
8. Նազան յարի նախշին նայիր, հոնքերը վրձինով քաշած
9. Լույս պատկերդ հրաշք վրձնով է քաշած
10.Մատաղ եմ իմ անուշ խոսող սիրուհուն
11.Երբ սարի ծաղիկըն ընկնի այգու մեջ
12. Որսկանից փրկըված եղնիկի նմա՛ն
13. Էս ի՞նչ եղավ ինձ հետ, տես ի՛նչ եմ արել
14. Մեղքս էն էր, որ ասացի` խղճա յար
15. Ի՞նչ լողորդ էր, նավի ուղևոր դարձած
16. Վիշտս ծով է, մարդկանց պատմել չի լինի
17. Դու միշտ չար ես խոսում աշուղանց մասին
18. Ծովից հանած թանկ մարգարիտ ու մարջան
19. Նազան յարի հագին մահուդ նուրբ հյուսած
20. Սիրո ծովի խորքից հանած լալ ու գոհար է բեռս
21. Խնդիրք արի անգութ յարին ու էսպիսի խոսք ասի
22. Դատավորներ, ա՛կանջ դրեք ձեր ճորտին
Վերև verev
 
 
Copyright © 2011-2019 Sayat-Nova.am. All Rights Reserved.