Սուսան-սընբուլ դաստամազըդ :: ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ :: ՀԱՅԵՐԵՆ ԽԱՂԵՐ
Sayat-Nova :: Սայաթ-Նովա
ձախ նուռ Կենսագրություն ԽաղերՆյութեր Թարգմանիչ Մեր ընկերները Կապ աջ նուռ
 
57. 57.
բնագիր
 
թարգմանություն

Սուսան-սընբուլ դաստամազըդ էրեսիդ խափանգ իս արի*,
Կավիրըդ օլոր, տար ու բիր, արայիշ` գուլհանգ իս արի1.
Հանգ իս արի, եարայար,
Սիրտըս արիր, եարայար,
Գըլուխըս մատաղ կ’օնիմ`
Ղաբուլ անիս, եարայար:
Ումբրիս լարըն ձըգիլ, ղադանգ իս արի,
Վա~յ թե կըտըրվիլ է ղափիլ, եարայար:

Աչքիրըդ` ծով, էրեսըդ` շովղ, էշխըս լող կուտայ անղայիղ,
Անքանար ջուրըն իս գըցի, բոլորքըս` տալղա, ջըրհիղիղ.
Ջըրհիղիղէն Նու, Այիբ, /Նոյան/*
Վուր փըրկըվեց Նու, Այիբ, /նա/
Նոյին գէմին ազատից,
Ինձ` Այիբն ու Նուայիբ: /Աննա/
Մէկմէկ ինձի տիսուդ թէ անիս լայիղ,
Կու կէնամ ջամալիդ մայիլ, եարայար:

....................................................................................................

Հասրաթէմէդ չօլիր նընգած, Մէջլումի պէս` Լեյլու զայաթ,
Եարալու ջէյրան իս դառի, յիս քու էդնէն` ավչի-սայադ.
Սայաթ-Նովէն իմ, սայադ.
Անունըս հա՛շվիր` սայադ.
Տիսուդ կարօտ չըթուղնիս,
Չա՛սիս` սա օտար, սայադ:
Կամ թէ գուրձաւուր իմ, բէքարա խայաթ,
Արածըդ ինձ չի’լի վայիլ, եարայար:

 

Սուսան-սմբուլ փարթամ մազդ երեսիդ փականք ես արել,
Հյուսքերդ ոլոր, ծածանվող, հարդարել վարդ-հանգ ես արել:
Հանգ ես արել յա՛ր, ա՛յ յա՛ր,
Սիրտս արիր վերք, ա՛յ յար,
Գլուխս մատաղ կանեմ`
Թե համաձայն ես ա՛յ յար:
Կյանքիս թելն ձգել, պրկված ես արել,
Վա~յ թե կտրվի հանկարծ յար, այ յար:

Աչքերդ` ծով, երեսդ` ցոլք, սերս է լողում առանց նավակ,
Անափ ջրի մեջ ես գցել, շուրջս ալիք, ջրհեղեղ:
Ջրհեղեղից /Ն/ուր* /Ա/շխարհ,
Որ փրկվեց /Ն/ոյն /Ա/րդար,
Նոյին նավը ազատեց,
Ինձ` Աստվածն ու փոխարքան:
Մեկ-մեկ գեթ քո տեսքին թե անես արժան,
Կմնամ պատկերիդ կարոտ, յար, ա՛յ յար:

-----------------------------------------------------------------------------

Կարոտիցդ հանդերն ընկած, Մեջլումի պես` Լեյլի կորցրած,
Վիրավոր եղնիկ ես դառել, ես հետևից որսորդ-սայադ**
Սայաթ-Նովեն եմ, սայադ,
Անունս հա՛շվիր, սայ - ադ***
Տեսքիդ կարոտ չթողնես
Չա՛սես` սա օտար, սա յադ:****
Շատ էլ արհեստավոր եմ, անգործ մի ջուլհակ,
Արածդ ինձ վայել չէ, յար, այ յար:

1 Խաղը ոմն Աղալո Գևորգյանի մոտ գտել և հրապարակել է Գ. Թարվերդյանը («Հայ գուսաններ», Եր. 1937, էջ 20):
* Այսպիսի մեկնաբանության հետ համամիտ չլինելով` բնագիրը թողել ենք Մ. Հասրաթյանի կազմած ձևով: Մեր մեկնաբանությունը տես «Սայաթ-Նովայի սիրո առասպելը» հոդվածում (Ի.Ս.):
  * նուր – լույս (պրսկ.)
** սայադ - որսորդ
*** սայ - ադ - հաշվիր /թուրք./
**** սա - յադ - սա օտար /թուրք./: Հայերեն և թուրքերեն համարժեք բառերով բառախաղ է
 
 
prev poetry next
Copyright © 2011-2019 Sayat-Nova.am. All Rights Reserved.